❗❗️️️ Odsetki od zaległości podatkowych i od składek ZUS wyższe od 6 maja 2022r. ❗❗️️️

⚜️ W wyniku podwyższenia od 6 maja 2022 r. stopyoprocentowania kredytu lombardowego NBP, z tym samym dniem zmieniły się  odsetki od zaległości podatkowych: 

 

13,5% w skali roku - stawka podstawowa odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, 

6,75% w skali roku - stawka obniżona odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (50% stawki podstawowej), 

6,75% w skali roku - stawka opłaty prolongacyjnej (50% stawki podstawowej), 

20,25% w skali roku - stawka podwyższona odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (150% stawki podstawowej) 

 

⚜️ Źródło: podatki.gov.pl 

❗❗️️️ Przedłużenie terminów na złożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych oraz informacji TPR w roku 2022 ❗❗️️️

⚜️28 kwietnia Sejm przyjął projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez KAS. W projekcie przewidziano również zmianę tzw. ustawy  COVIDowej w zakresie przedłużenia terminów na złożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych oraz informacji o cenach transferowych na rok 2022. 

⚜️ Przyjęte przez Sejm przepisy przedłużają termin do złożenia informacji TPR w następujący sposób: 

 

-do 30 września 2022 r. dla informacji TPR, których termin złożenia upływa w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. 

-o 3 miesiące dla informacji TPR, których termin złożenia upływa w okresie od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. 

 

⚜️ Rozwiązania te mają wejść w życie z dniem ogłoszenia ustawy, jednak z mocą od 31 grudnia 2021 r. 

 

⚜️ Podobnie w przypadku terminów do złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych za rok 2021 zostały one przedłużone: 

 

-do dnia 30 września 2022 r. dla oświadczeń, których termin złożenia upływa w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. 

-o 3 miesiące dla oświadczeń, których termin złożenia upływa w okresie od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. 

 

⚜️ Rozwiązania te mają wejść w życie z dniem ogłoszenia ustawy, jednak z mocą od 1 stycznia 2022 r. 

 

⚜️ Zastosowanie przepisów z mocą wsteczną umożliwi przedłużenie terminów na złożenie informacji TPR oraz oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych, które upłynęły w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia wejścia w życie ustawy. 

 

⚜️ Źródło: podatki.gov.pl 

❗❗️️️ 22 kwietnia 2022 r. Rada Ministrów przyjęła projekt zmian w ustawie o PIT ❗️❗️

⚜️ Rada Ministrów przyjęła w projekcie  następujące rozwiązania: 

- obniżenie stawki PIT z 17 %  do 12 %, 

- likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej, 

- możliwość odliczenia części składek zdrowotnych przez przedsiębiorców na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej, 

- wspólne rozliczenie z dzieckiem w przypadku samotnych rodziców, którzy skorzystają z 1,5 kwoty wolnej, czyli 45 tys. Zł, 

- zwiększenie kwoty zarobków, jakie może osiągnąć dziecko bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców, 

- możliwość ponownego wyboru rozliczenia na skali podatkowej przez tych przedsiębiorców, którzy wybrali podatek liniowy lub ryczałt, 

- ujednolicenie terminów rocznego rozliczenia PIT (formularze: PIT-37, PIT-36, PIT-36S, PIT-28, PIT-28S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-39, PIT-38). Termin składania zeznań   od 15 lutego do 30 kwietnia, 

- jednolity wzór PIT-2, w którym zawierać się będą oświadczenia i wnioski mające wpływ na obliczenie zaliczki, 

- brak składki zdrowotnej od wynagrodzenia osób powołanych do realizacji obowiązków społecznych lub obywatelskich – do 6000 zł wynagrodzenia rocznie, 

- od 1 stycznia 2023 r. wprowadzona zostanie możliwość rozliczania kwoty wolnej w zaliczkach w tytułach, w których dotychczas nie była rozliczana w zaliczkach, np. przy umowach zlecenia, 

- brak odpowiedzialności pracodawcy w przypadku nieprawidłowego pobrania zaliczek na PIT z uwagi na błędną informację przekazaną przez pracownika, 

- ulga na zabytki wyłącznie na remonty. Musi być spełniony warunek formalny – z ulgi skorzystać będzie można po zatwierdzeniu remontu przez konserwatora zabytków, 

Źródło: 

https://www.sejm.gov.pl/ 

❗❗️️️ Sejm przyjął projekt ustawy wprowadzającej automatyzację załatwiania spraw przez Krajową Administrację Skarbową ❗❗️️️

⚜️28 kwietnia Sejm przyjął projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową. Podatnicy będą mogli w sposób kompleksowy załatwić swoje sprawy on-line. Nie będą też wnosić opłaty skarbowej za wydawanie zaświadczeń, jeśli wnioski złożą przez e-US. System e-Urząd Skarbowy zastąpi dotychczas wykorzystywany przez KAS Portal Podatkowy. 

⚜️ Komunikacja za pośrednictwem e-US będzie pod względem prawnym tak samo ważna jak wykonywanie czynności w formie tradycyjnej. 

⚜️ e-US wykorzystywany w kontaktach z organami KAS będzie serwisem informacyjno-transakcyjnym dla: 

-podatników, 

-płatników, 

-pełnomocników, 

-komorników sądowych i notariuszy. 

⚜️ e-US zapewni dostęp do informacji związanych z podatkami. Będzie też gwarantować pełną transakcyjność, co oznacza że umożliwi załatwienie w sposób kompleksowy spraw podatkowych online, głównie z zakresu VAT, PIT i CIT. 

⚜️ Źródło: Krajowa Administracja Skarbowa 

 

❗️ PODATEK MINIMALNY – czyli podatek od straty ❗️

⚜️ Zgodnie z art. 24ca ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych CIT podatek od spółek dotyczy:

-podatników, którzy mają siedzibę lub zarząd na terytorium RP, przez co podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,

-podatkowych grup kapitałowych,

-podatników prowadzących działalność poprzez położony na terytorium RP zagraniczny zakład, czyli podatników, którzy nie mają na terytorium RP siedziby lub zarządu, przez co podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium RP.

⚜️ Podatek minimalny będą musieli zapłacić podatnicy, którzy:

- ponieśli stratę ze źródła tzw. przychodów operacyjnych,

-osiągnęli udział dochodów ze źródła przychodów operacyjnych w przychodach z tego źródła w wysokości nie większej niż 1%.

⚜️ Stawka minimalnego podatku dochodowego wynosi 10% od podstawy opodatkowania. Warto zauważyć, że na podstawę opodatkowania składają się 4 główne kategorie:

-przychody z zysków innych niż kapitałowe,

-część kosztów finansowania dłużnego na rzecz podmiotów powiązanych,

-odroczony podatek dochodowy wynikający z kwoty amortyzacji wartości niematerialnej i prawnej,

-niektóre koszty usług niematerialnych.