❗️ ❗️ PROPOZYCJA RZĄDU NA NISKIE PODATKI❗️ ❗️

Tylko do 2 kwietnia będą trwały konsultacje społeczne w sprawie zmian podatkowych, które miałyby wejść w życie już od lipca 2023r!
Premier Mateusz Morawiecki 24 marca 2022 na konferencji prasowej ogłosił planowane zmiany podatkowe na 2022 rok. Polski Ład miałaby zastąpić tzw. tarcza antyputinowska.
 
Proponowane zmiany:
-Obniżenie stawki PIT z 17 proc. na 12 proc.
-Uwzględnienie składki zdrowotnej w rozliczeniu podatkowym niektórych przedsiębiorców
-Likwidacja ulgi dla klasy średniej
-Likwidacja z ulgi na zabytki (od 2023 r.) i ryczałtu od nieopodatkowanych dochodów (tzw. abolicja podatkowa, z powodu wątpliwości co do konstytucyjności rozwiązania).
 
Źródło: podatki.gov.pl

❗️ Wydłużenie terminów rozliczenia z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) ❗️

17 marca 2022 r. zostało podpisane rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. 

Dnia 18 marca zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 2022 roku poz. 639. 

Wydłużenie terminów przypadających w 2022 r. dotyczy wszystkich podatników podatku dochodowego od osób prawnych, w tym podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek. 

Na podstawie rozporządzenia, do 30 czerwca 2022 r., zostały przedłużone terminy na: 

 

-złożenie zeznania o wysokości dochodu (poniesionej straty) i zapłatę podatku (CIT-8, CIT-8AB), 

 -złożenie deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych (CIT-8E), 

 -wykazanie przychodów, kosztów oraz dochodów z przekształcenia w zeznaniu składanym przez podatników ryczałtu od dochodów spółek. 

 

Źródło:   podatki.gov.pl 

❗️ Składka zdrowotna przedsiębiorcy za miesiąc luty 2022 r. wg Polskiego Ładu ❗️

Przedsiębiorcy  za miesiąc styczeń 2022r.  składkę zdrowotną opłacali wg przepisów  obowiązujących do 31 grudnia 2021 tzn. 9% podstawy wymiaru ( 75%  przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale roku ubiegłego).  

Od lutego 2022 roku przedsiębiorcy będą zobowiązani do opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9% (w przypadku podatnika liniowego  jest to 4,9%) osiągniętego dochodu. 

Za miesiąc luty podstawą będzie dochód z miesiąca stycznia 2022r.  

Jeżeli dochód będzie poniżej minimalnego wynagrodzenia tj. 3.010 zł wówczas przedsiębiorca musi zapłacić tzw. najniższą składkę zdrowotną w wysokości 270 zł.  

Powyższą składkę przedsiębiorcy nie posiadający osobowości prawnej  muszą zapłacić nie później niż do 21 marca 2022r. (zgodnie z ustawą do 20 dnia następnego miesiąca). 

 

Źródło: www.zus.pl 

❗️❗️ Preferencje dla spółek opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT) przekazujących pomoc dla obywateli Ukrainy ❗️❗️

Minister Finansów podpisał rozporządzenie o zaniechaniu poboru ryczałtu od dochodów firm przekazujących pomoc humanitarną dla obywateli Ukrainy.
 
Rozporządzenie przewiduje zaniechanie poboru ryczałtu od dochodów spółek w związku z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy od osiągniętych dochodów z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą, w związku z przekazaniem w formie darowizn lub w związku z nieodpłatnymi świadczeniami realizowanymi na rzecz podmiotów wymienionych w art. 38w ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, w celu przeciwdziałania skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy. Zaniechanie ma zastosowanie do darowizn i nieodpłatnych świadczeń realizowanych, w okresie od 24 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
Zgodnie z art. 38w ust. 1 ustawy o CIT podmiotami, na rzecz których podatnicy opodatkowani ryczałtem od dochodów spółek, mogą przekazywać darowizny lub świadczyć nieodpłatne świadczenia na rzecz obywateli Ukrainy są:
-organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących na terytorium Ukrainy,
-jednostki samorządu terytorialnego,
-Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych,
-podmioty wykonujące na terytorium Polski lub na terytorium Ukrainy działalność leczniczą lub działalność z zakresu ratownictwa medycznego.
 
Zaniechanie poboru ryczałtu ma objąć wszelkie świadczenia, niezależnie od ich rodzaju, a zatem pieniężne, rzeczowe oraz nieodpłatne świadczenia przekazane lub realizowane na rzecz ww. podmiotów.
 
Nie określamy ich rodzajów, ze względu na spodziewaną ich dużą różnorodność, uzależnioną od sytuacji faktycznej, w jakiej znalazł się dany uchodźca. Pomocą humanitarną może być zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, tj. udostępnienie lokalu mieszkalnego, zapewnienie żywności. Pomocą taką może być w konkretnym przypadku sfinansowanie leczenia, czy też opłacenie nauki, czy kursów pozwalających na zmianę kwalifikacji zawodowych.
 
Preferencja obowiązywać będzie w odniesieniu do dochodów z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą osiągniętych w okresie od 24 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
Źródło: www.gov.pl

❗️ Zmiany od 9 marca 2022 w wysokości odsetek od zaległości podatkowych i odsetek od składek ZUS ❗️

Rada Polityki Pieniężnej  dnia 8 marca 2022 r. podwyższyła stopy, co wpłynęło na podwyższenie wysokości odsetek ustawowych.  

Wskutek podwyższenia od 9 marca 2022 r. stopy oprocentowania kredytu lombardowego NBP, z tym samym dniem zmieniły się  odsetki od zaległości podatkowych: 

  • 10% w skali roku - stawka podstawowa odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, 
  • 5% w skali roku - stawka obniżona odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych  
  • 5% w skali roku - stawka opłaty prolongacyjnej  
  • 15% w skali roku - stawka podwyższona odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych  

 

Źródło: www.infor.pl