❗️ Ustawa nowelizująca Polski Ład uchwalona ❗️

Zakończyły się prace  nad ustawą z dnia 24 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin. 

 Ustawa ta wprowadza  do ustawy o PDOF regulacje z rozporządzenia z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (Dz. U. poz. 28).  

Sejm uchwalił, że każdy pracownik będzie mógł złożyć  wniosek o rezygnację stosowania   mechanizmu  podwójnego liczenia zaliczek na PIT od wynagrodzeń za miesiące od lutego do grudnia 2022 r.  

 Ustawa nowelizująca wprowadza  również zmiany w zakresie oświadczenia PIT-2. Zmiana polega na tym, że pracownik będzie mógł złożyć PIT-2 w trakcie trwania roku podatkowego, a  nie tylko przed pierwszą wypłatą.  

PIT-2 będzie również mógł złożyć emeryt lub rencista, który  jednocześnie złoży do organu rentowego wniosek o niestosowanie kwoty wolnej. 

 

Źródło: 

Inforfk.pl 

Podatki.gov.pl 

❗️ Pomagaj Ukrainie i korzystaj z preferencji podatkowych ❗️

Ministerstwo Finansów opublikowało  3 marca 2022 r. komunikat dotyczący preferencji  podatkowych związanych z niesieniem pomocy Ukrainie.  

Osoby poszkodowane w wyniku zbrojnej agresji na Ukrainę, które przybywają z terytorium tego kraju do Polski, otrzymują wsparcie materialne od wielu podmiotów. 

Pomoc niesiona jest zarówno przez wolontariuszy będących osobami fizycznymi, jak i przez fundacje, stowarzyszenia, OPP i inne organizacje społeczne, a także przez osoby prawne. Dla tych, którzy pomagają i chcą pomagać, przewidzieliśmy ułatwienia podatkowe. Obok istniejących już preferencji dla darczyńców wprowadzamy też ulgi dla obdarowanych obywateli Ukrainy przybywających na terytorium Polski z Ukrainy, co pozwoli im w pełni skorzystać z ofiarności Polaków. 

Darowizny na rzecz NGO 

Obowiązujące już dziś przepisy pozwalają na odliczenie od podatku określonych darowizn przekazywanych zarówno w formie pieniężnej, jak i rzeczowej.  

Dotyczy to m.in. darowizn przekazywanych na działalność pożytku publicznego. 

Taką działalność prowadzą organizacje pozarządowe (NGO), którymi są zarówno Organizacje Pożytku Publicznego (OPP), jak i niemające takiego statusu fundacje i stowarzyszenia.  

Preferencja podatkowa dotyczy darowizn przekazywanych na rzecz takich organizacji działających na terenie UE i EOG. 

Przekazaną im wartość darowizny odlicza się od podstawy opodatkowania, którą jest kwota dochodu. W przypadku osób fizycznych (PIT) odliczenie może wynieść maksymalnie do 6 proc. dochodu. W przypadku firm (CIT) – do 10 proc. dochodu. 

Z tych preferencji mogą korzystać wszyscy, którzy pomagają, również osoby i firmy, które pomagają Ukrainie. 

Tym samym osoby i firmy, które pomagają Ukrainie przekazując zarówno pieniądze, jak i dary rzeczowe za pośrednictwem działających na terenie UE i EOG organizacji pozarządowych, mogą zmniejszać swoje obciążenie podatkowe odliczając darowizny w rocznym zeznaniu PIT lub CIT. 

Żeby skorzystać z tej preferencji trzeba jedynie udokumentować fakt przekazania darowizny. W przypadku darowizny pieniężnej – dowodem wpłaty na rachunek bankowy. A w przypadku darowizny rzeczowej – dokumentem wskazującym dane darczyńcy i wartość darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu. 

 

 

Źródło: podatki.gov.pl 

CIT ESTOŃSKI

Estoński CIT, jest nowym ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych. Jego system różni się od klasycznego CIT-u, momentem powstania zobowiązania podatkowego. W zamyśle jest nowoczesnym sposobem opodatkowania, który promuje inwestycje, jak i minimalizuje formalności przy rozliczeniu podatków. 

Czytaj więcej...

Dłuższe terminy na składanie sprawozdań finansowych za 2021 rok.

 

❗️ ❗️ Od 1 stycznia 2022 r. nie ma już obowiązku podpisywania sprawozdania finansowego przez cały zarząd, może ono zostać podpisane przez jedną osobę będącą w składzie zarządu po złożeniu przez pozostałych członków oświadczeń, że sprawozdanie finansowe spełnia wymagania przewidziane w ustawie.  ❗️ ❗️

 

Sprawozdanie finansowe można sporządzić w wersji elektronicznej posiadając kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany, bądź w postaci papierowej, w której wymagany jest własnoręczny podpis .

 

Wydłużenie przypadających w 2022 r. terminów m.in. na sporządzenie, zatwierdzenie i przekazanie sprawozdań finansowych będzie dotyczyć: 

  • jednostek sektora prywatnego (z wyłączeniem jednostek nadzorowanych przez KNF - działających na rynku finansowym) oraz organizacji pozarządowych – o 3 miesiące; 
  • jednostek sektora finansów publicznych – o 1 miesiąc; 
  • podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe (w zakresie przekazania sprawozdania finansowego Szefowi KAS) – o 3 miesiące. 

Zmiany mają skutkować tym, że terminy na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2021 zostaną wydłużone odpowiednio do 30 czerwca i 30 września 2022 r. 

 

 

 

 

 

Źródło: 

www.podatki.gov.pl 

SLIM VAT 2021

❗W dniu 27 listopada 2020 roku została uchwalona nowa ustawa o zmianie podatku VAT. Zostanie wprowadzony pakiet SLIM VAT, który ma na celu uproszczenie rozliczeń w VAT. Nowe zasady zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.
Jednak warto zaznaczyć, że wyjątkiem są niektóre przepisy, jak i np. zmiany dotyczące elektronicznego obiegu dokumentów TAX FREE, który to zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., z możliwością wcześniejszej rejestracji podatników na PUESC od lipca 2021 r.🗓
Czytaj więcej...