Dołącz do grona zadowolonych klientów

Oferta

Usługi podatkowe Poznań

Księga przychodów i rozchodów - od 350 zł netto

 • Prowadzenie ksiąg przez biuro rachunkowe zgodnie z przepisami podatkowymi, na podstawie dokumentów dostarczonych przez Zleceniodawcę
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • Prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupów
 • Przygotowanie zgłoszeń do ZUS ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników oraz osób zatrudnionych
 • Przygotowanie materiałów do inwentaryzacji rocznych
 • Zamknięcia miesięczne - ewidencja VAT, sporządzanie wymaganych deklaracji podatkowych PIT-5, PIT5P, VAT-7
 • Zamknięcia roczne połączone z zeznaniami podatkowymi w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT-3X
 • Sprawozdania dla Głównego Urzędu Statystycznego GUS

Pełne Księgi Handlowe - od 700 zł netto

 • Otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności wraz z zaprojektowaniem zakładowego planu kont księgowych
 • Sporządzanie bilansów otwarcia na podstawie dokumentów założycielskich oraz inwentaryzacja wniesionych składników majątkowych
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych, na podstawie dokument w dostarczonych przez klienta
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • Prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupów VAT
 • Przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych CIT-2 i podatku od towarów i usług VAT-7
 • Okresowe sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez Główny Urząd Statystyczny GUS oraz NBP
 • Sporządzanie bilansu zamknięcia roku obrotowego wraz z rachunkiem zysków i strat, przygotowanie informacji dodatkowej, uzgadnianie sald zobowiązań i należności, sporządzanie zeznania o wysokości osiągniętego rocznego dochodu CIT-8
 • Sprawozdania dla Głównego Urzędu Statystycznego GUS

Ryczałt ewidencjonowany - od 315 zł netto

 • Nadzór nad terminami oraz limitami mającymi wpływ na uzyskanie lub utratę prawa do w/w formy opodatkowania
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy do US
 • Sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych PIT-16A , PIT-28
 • Przygotowywanie przelewów na zobowiązania podatkowe
 • Prowadzenie i przechowywanie rejestru zakupu i rejestru sprzedaży VAT
 • Bieżąca weryfikacja poprawności wystawianych i otrzymywanych faktu VAT
 • Sporządzanie deklaracji VAT
 • Przygotowywanie przelewów na podatek VAT

Kadry i płace - od 80 zł netto

 • Sporządzanie list płac i dokumentacji płacowej, dotyczy także osób zatrudnionych na podstawie umów zleceń oraz umów o dzieło
 • Sporządzanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-4
 • Sporządzanie miesięcznych deklaracji dla ZUS oraz raporty dla ubezpieczonych
 • Wyliczanie miesięcznych składek ZUS oraz sporządzanie stosownych deklaracji i przesyłanie ich w formie elektronicznej do ZUS
 • Dokumenty zgłoszeniowe płatników i ubezpieczonych pracowników
 • Deklaracje roczne dla ZUS
 • Sporządzanie sprawozdań dla GUS w zakresie spraw pracowniczych
 • Informacje roczne dla pracowników PIT-8B, PIT-11, PIT-40
 • Prowadzenie dokumentacji pracowniczej zgodnie z przepisami prawa pracy

Roczne zeznanie podatkowe

 • PIT-36
 • PIT-37

Inne usługi

 • Pomagamy w zakładaniu spółek i działalności gospodarczych.